Gemeente belangen Hof van Twente

Gemeente Belangen is als lokale partij laagdrempelig en dichtbij.

Volgens Gemeente Belangen is het de kracht om samen te doen wat gedaan moet worden met burgers, ondernemers en de Raad van de gemeente.

Samen wil ook zeggen dat we opkomen voor alle inwoners van de Hof van Twente.

Met ‘Samen In Balans’ bedoelen we dat besluiten, veel meer dan in het verleden, in overleg genomen worden, waarbij alle betrokken partijen worden gehoord. In balans wil ook zeggen dat niet alleen de mening van de meerderheid gehoord wordt, maar dat ook minderheidsstandpunten bij de besluitvorming betrokken worden.

Gemeente Belangen is vanaf de gemeentelijke herindeling actief in de lokale politiek. Daarvoor kan zij bogen op een lang verleden in de heringedeelde gemeenten. Als lokale partij kunnen wij onze eigen koers bepalen zonder rekening te moeten houden met landelijke richtlijnen of standpunten. Op deze wijze zijn wij vrij in het bepalen van onze koers en kunnen optimaal inspelen op wensen uit de gemeenschap. Op het zelfde moment moeten we ook constateren dat het niet mogelijk is om een ieders menig te waarborgen. Het algemeen belang kan soms zwaarder wegen dan het individuele belang. Tevens moeten we vaststellen dat de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad een andere is als van de burger als enkeling. Wij zullen er te allen tijde naar streven de balans te zoeken en te behouden.

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen na overleg binnen de fractie en de vele geluiden die we uit vanuit onze achterban hebben mogen ontvangen, zo wel individuele burgers alsmede ondernemers binnen de Hof van Twente. Deze informatie van onze leden hebben een wezenlijk bijgedragen aan het Verkiezingsprogramma 2022 – 2026. Een hartelijk woord van dank is op zijn plaats voor allen die op enige wijze hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit verkiezingsprogramma.