Privacybeleid

Privacyverklaring d.d. 25 mei 2018:

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) vastgesteld. Deze verordening regelt het vastleggen en het gebruik van persoonsgegevens van organisaties. Organisaties zijn gehouden om vastlegging en gebruik van persoonsgegevens in een PRIVACYVERKLARING vast te leggen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente” verwerkt onderstaande persoonsgegevens vanwege uw lidmaatschap van de Kiesvereniging.

Voor en achternaam 
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Contributiebedrag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente” verwerkt uw relevante persoonsgegevens op basis van de overeenkomst voor de volgende doelen:

Verzenden van correspondentie
Andere vormen van contact
Het afhandelen van contributie betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens  worden verzameld. Zodra het lidmaatschap wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn afgehandeld worden de persoonsgegevens verwijderd.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente” deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente” wil u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente” neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente”.

 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het bestuur en of de ledenvergadering van Kiesvereniging Gemeente Belangen “Hof van Twente” kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk op onze website worden gepubliceerd.