Begin maart zijn de werkzaamheden verband houdende met de reconstructie van bovengenoemde straten begonnen. Bij deze werkzaamheden wordt ook het bestaande enkelvoudige riool vervangen. Vervanging van het bestaande riool vindt plaats door één gescheiden riool stelsel voor vuil water en één voor hemelwater. Aanwonenden van deze straten hebben GB benaderd met de vraag waarom de aansluitingen van de hemelwaterafvoeren op het nieuw aangelegde hemelwaterriool voor rekening van de aanwonenden zijn. Naar aanleiding van bovenstaande stelde Gemeente Belangen de volgende vragen: 1. Is het juist dat aanwonenden zelf de kosten van aansluiting moeten betalen? Zo ja, wat is hiervan de reden? Enkele jaren terug toen het eerste gedeelte van de Dr. C.A.J. Quantstraat is gereconstrueerd zijn deze kosten in de totale projectkosten meegenomen en kwamen dus niet voor rekening van de aanwonenden. 2. De meeste woningen die met bovenstaande reconstructie te maken krijgen zijn woningen van Woningcorporatie Viverion. Heeft met Viverion afstemming van deze werkzaamheden plaatsgevonden en is daarbij ook het kosten aspect aan de orde gekomen? Zo ja wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom heeft er geen gesprek plaats gevonden, dan wel een negatieve reactie om de aansluitkosten voor haar rekening te nemen? 3. De gemeente Hof van Twente heeft "duurzaamheid" hoog in het vaandel staan. In dit kader past ons inziens een voorbeeld functie van de gemeente. Is het dan ook niet wenselijk om in situaties als bovenstaande reconstructie aansluitkosten voor hemelwaterafvoeren voor erkenning van de gemeente te laten komen? Wethouder Scholten antwoordde dat in tegenstelling tot de eerdere reconstructie de kosten van aansluiting inderdaad voor de rekening van de huizeneigenaren zijn. Hij gaf verder aan dat er weliswaar overleg is geweest met Viverion, maar dat Viverion niet genegen is deze kosten voor haar rekening te nemen. Uit het oogpunt van duurzaamheid is GB van mening dat het een gemiste kans is dat de gemeente niet overgaat tot aansluiting.