Bij de behandeling van de ‘Monitor Transities 2015’ heeft Gemeente Belangen haar waardering uitgesproken voor de inzet van college en ambtenaren om de continuïteit van zorg te garanderen. Gemeente Belangen wil staan voor een sociale en klantvriendelijke gemeente en door de juiste prioriteiten te stellen is aan deze criteria voldaan waardoor de benodigde zorg is geleverd en de PGB’s tijdig zijn uitbetaald. Dit neemt niet weg dat er ook een aantal kritische vragen zijn gesteld. Bijvoorbeeld over de vertraagde overdracht van Jeugdzorgdossiers. Ook voor het minimale gebruik van de toelage huishoudelijke hulp heeft GB aandacht gevraagd en het college verzocht om bij de keukentafel gesprekken hier extra aandacht aan te besteden. Bij het bespreken van het agendapunt ‘Sturing en Grip op Intergemeentelijke Samenwerking’ trakteerde de raad op een mooie discussie en een sterk staaltje dualisme. Hoewel alle partijen het voorliggende stuk een goed uitgangspunt vonden voor de herbezinning en verdere uitwerking van intergemeentelijke samenwerking, hadden met name GB, PvdA en D66 behoefte aan een meer concrete uitwerking. Doormiddel van het inbrengen van een motie van PvdA en D66, welke door GB werd ondersteund, werd het college gevraagd om met een aanvullende notitie te komen waarin o.a. duidelijk wordt hoe en in welke omvang de gemeenteraad de besluitvorming van samenwerkingsverbanden kan beïnvloeden. Na schorsing van de vergadering gaf portefeuillehouder mevrouw Nauta namens het college te kennen de motie te kunnen aanvaarden. In haar reactie op de eerste termijn gaf mevrouw Nauta aan dat het voorliggende stuk, wat het college betreft, een eerste stap is in de verdere uitwerking van intergemeentelijke samenwerking en dat derhalve de strekking van de motie past bij de opvattingen van het college. Des te verwonderlijker was het dat het CDA, ondanks de door hen uitgesproken sympathie voor de motie, tegen deze motie heeft gestemd. Het agendapunt werd unaniem aangenomen, waarna de fracties van PvdA, GB, D66 en de VVD voor de motie stemden. De fractie van de SP was niet aanwezig en kon derhalve niet meestemmen. Namens het bestuur van Gemeente Belangen: Merel Titshof