Begroting 2018Naar een nieuw Evenwicht”misleidende titel. Politiek gezien was beter geweest Alles blijft bij het Oude

De Berap is goedgekeurd ondervoorwaarde dat er op dit moment nog geen geld aan de Reggehof wordt toegekend. Bij de kadernota zal de wethouder met ene zeer goede onderbouwing moeten komen.

De Reggehof.

Gemeente Belangen stelt geen extra structurele middelen beschikbaar, zonder goede onderbouwing.  Deze onderbouwingontbreekt tot op heden.Er dient een evenwichtige herverdeling van (subsidie) middelen plaats te vinden, na een langere periode van bezuinigingen.

IKC Markelo.

Een goede onderbouwing is er ook hier niet voor de tijdelijke huisvesting.

Indexering Gildebor.

Op zich geen probleem om dit toe te passen. Het getuigd echter niet van zorgvuldig begroten dat deze indexering achteraf vastgesteld moet worden.

Vergoedingen Zorg in Natura en Persoons Gebonden Budget (PGB), inclusief vervoer naar dagbesteding.

De stijging van deze uitgaven met een bedrag van € 60.000,-- worden verantwoord door te stellen dat meer inwoners dan voorzien gebruik maken van deze regeling. Verder geeft het college de indruk dat werken met Zorg in Natura kosten verhogend werkt ten opzichte van PGB’s. In het verleden werd juist andersom geredeneerd.

Gemeente Belangen vindt dit een vreemde gang van zaken en kan zonder nadere toelichting hier niet akkoord mee.

Jeugdzorg.

Er wordt een enorme stijging van het aantal cliënten gesignaleerd maar er wordt niets gemeld over een eventuele  beperken vankosten.

ODT.

25.000,-- voor inhuur en nog eens € 25.000,-- voor ICT. Gemeente Belangen heeft sterk de indruk dat dit kosten zijn die bij het opstellen van de begroting bekend geweest moeten zijn, maar bewust doorgeschoven zijn naar de berap met het oog op een sluitende begroting.

Een dergelijke gang van zaken is voor Gemeente Belangen absoluut niet aanvaardbaar.

Nog komende projecten 2018.

Uit de 1ste Berap 2018 is af te leiden dat het komende jaar ons nog belangrijke beslissingen zullen worden voorgelegd. Gemeente Belangen verlangt bij die voorstellen een goede onderbouwing, gebaseerd op feiten, en een dito financieel overzicht.