Stem lokaal daarom

Kijk hoe Hannie Gemeente Belangen Hof van Twente promoot

Akkerranden biodiversiteit vanuit de Gemeente

Graag maken wij u attent op onderstaande mogelijkheid om zelf de Hof van Twente te verfraaien middels de aanleg van akkerranden. Akkerranden vergroten de biodiversiteit op het agrarisch bedrijf en daar kan ook de ondernemer veel voordeel aan hebben. Naast onze agrarische ondernemers kunnen ook particuliere grondeigenaren via deze regeling akkerranden aanleggen.

Aanmelding voor deelname kan: (wees er snel bij)

Voor agrariërs:

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/bloemrijke-akkerranden-voor-agrariers

Voor particulieren

https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/groenloket/bloemrijke-akkerranden-voor-particulieren

 

Kruidenrijk grasland:

Vanaf vandaag kunnen melkveehouders uit Hof van Twente met korting ook zaaigoed bestellen voor kruidenrijk grasland. Heeft u interesse dan kunt u zich hier melden. Nadat de gegevens zijn ingevuld krijgt u een speciale link toegestuurd waarmee het zaaigoed met korting besteld kan worden.

 

Studenten dagen Twentse lijsttrekkers uit 

In aanloop naar de Twentse Gemeenteraadsverkiezingen 2022 dagen onze studenten Anne Bos, Jochem Bosgra en Veerle van der Donk (van de opleiding Sociaal werker) alle Twentse lijsttrekkers uit om in 45 seconden zeven vragen te beantwoorden.

Makkelijke vragen als:

Wie ben je?

En waar woon je?

Maar ook: Hoe belangrijk zijn mbo’ers in je gemeente?

Gemeenten Belangen heeft de uitdaging aangenomen en een filmpje ingestuurd.

Via de volgende link is ons filmpje te bekijken:

MBO studenten intervieuw

Hannie Rohaan lijsttrekker Gemeente Belangen Hof van Twente

Het bestuur van Gemeente Belangen Hof van Twente heeft Hannie Rohaan-Vlijm
opnieuw als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart
2022.

Dit is tot stand gekomen na het vaststellen van de kandidatenlijst door onze leden.
Unaniem heeft ieder lid ingestemd met dit voorstel. “We zijn daarom erg blij dat
Hannie zich opnieuw als lijsttrekker van Gemeente Belangen Hof van Twente mag
presenteren.” Dit aldus de voorzitter Johan Altena.
Hannie heeft de afgelopen periode heel duidelijk aangetoond dat ze bestuurlijk zeer
vaardig is, een heel goede dossierkennis bezit en een persoonlijkheid heeft die
mensen kan verbinden.
Dat is ook waarmee we als Gemeente Belangen de komende periode de uitdagingen
waar we voor komen te staan, tegemoet willen treden; met kennis van zaken, hard
werken en met gezond verstand er SAMEN voor gaan!
We hebben naast Hannie een heel mooie kandidatenlijst kunnen samenstellen.
Bestaande uit 19 kandidaten, uit alle kernen van de Hof van Twente. Op die manier
zijn we als plaatselijke partij altijd ‘dicht in de buurt’ om SAMEN onze leefbaarheid in
stand te houden. Op plek 2 staat Bennie Nijenhuis en op 3 Coby Titshof-Leushuis. De
lijst is een mooie mix geworden van nieuwe en bekende namen. Allen met kennis en
ervaring op velerlei gebied, vaak actief in het verenigingsleven, zeer betrokken en
enthousiast. We zijn ook vooral heel blij met het aantal jongere kandidaten die we
hebben mogen toevoegen.
Op naar de gemeenteraadsverkiezingen, want wij zijn er klaar voor!

Instellen wasvoorziening

Tijdens de raadsvergadering van 12 mei j.l. werd het instellen van een algemene voorziening Wasverzorging besluitnemend behandeld.
Reeds bij de eerste, meningvormende, behandeling op 13 april heeft GB aangegeven dat deze algemene voorziening niet rechtmatig is en juridisch niet kan binnen de WMO.
De voorziening komt voor een overgroot deel van de gebruikers in de plaats van de wasverzorging door de thuiszorg.
Binnen de voorziening wordt er op basis van een globaal onderzoek gekeken of een cliént in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief van €4,50 per waszak.
Echter mag er binnen de WMO geen eigen bijdrage anders dan het abonnementstarief van €19,00 per maand worden gevraagd.
GB heeft meerdere malen uitgebreid overleg gevoerd met juristen over de juridische aspecten van dit voorstel en kan niet anders concluderen dat dit voorstel niet correct is.
Helaas deelt de portefeuillehouder deze mening niet en het voorstel is in de raadsvergadering van 12 mei aangenomen.
De fracties van Gemeente Belangen, Groen Links en de PvdA stemden tegen het voorstel.
Gemeente Belangen heeft contact gehad met Juristen van de FNV.

Wanneer u met deze voorziening te maken krijgt kunt u zich kan melden bij het Meldpunt FNV.
Het FNV zal op zijn beurt haar leden benaderen en attent maken op ondersteuning.

Onderstaand vindt U onze bijdrage in tweede termijn
Voorzitter,
GB heeft met dit voorstel grote moeite. Niet omdat we op voorhand tegen een Algemene Voorziening wasverzorging zijn.
Daar waar het nieuwe aanvragen betreft en de algemene voorziening een adequate oplossing biedt en aanvragers daardoor langer buiten de WMO kunnen blijven zien wij geen bezwaar.
Echter wanneer het gaat over cliënten met een indicatie ligt het anders.
Zij hebben gewoon wettelijk recht op wasvoorziening binnen de WMO en daarvoor mag een gemeente geen eigen bijdrage vragen.
In de raadsbrief waarin u de in de raad gestelde vragen beantwoord probeert u uitvoerig te rechtvaardigen waarom de regeling zoals hij nu voor ligt wel zou kunnen maar dat zijn wij, na nog eens uitvoerig overleg met een jurist, niet met u eens.
Vooral het argument dat u gebruikt als het gaat om een duurzame hulpverleningsrelatie die er met de Washand niet is stuit ons tegen de borst.
Nee natuurlijk is die er niet want de bestaande duurzame hulpverleningsrelatie die er wel degelijk is met de thuiszorg wordt door de gemeente verbroken om dan te stellen dat die relatie er in de nieuwe opzet niet is. Nee hoe dan?
Voorzitter, ik heb vanochtend nogmaals uitgebreid contact gehad met een jurist die zich intensief met deze materie bezighoudt en zij heeft me nogmaals nadrukkelijk verzekerd dat deze constructie juridisch niet correct is en dat zij graag bereidt is om cliënten ,die bezwaar willen maken tegen een nieuwe regeling ,terzijde te staan.
Dat alleen is voor ons reden genoeg om tegen dit voorstel te stemmen.
Maar daarnaast hebben we nog enkele punten waar wij duidelijkheid over willen krijgen.
In het verleden stond er in een raadsvoorstel een communicatieparagraaf.
Die komen we in dit voorstel niet tegen.
Een WMOraad hebben we niet meer en over communicatie met cliënten wordt met geen woord gerept.
Moeten wij daar uit opmaken dat dit niet aan gebruikers is voorgelegd?
Verder gaat U uit van ongeveer 40 % van de cliënten die niet langer gebruik zullen maken van de voorziening en zelf een oplossing zoeken.
Volgens ons is de gehele toekenning van WMOvoorzieningen gebaseerd op de stelling dat er eerst gekeken wordt of er binnen de relaties en de eigen mogelijkheden van de aanvrager een oplossing kan worden gevonden en dat alleen wanneer dat niet mogelijk is er een indicatie wordt af gegeven.
Blijkbaar is dat niet gebeurd en we vragen ons af of er in het verleden dan te gemakkelijk is geïndiceerd.
Daarnaast worden er in dit scenario uren thuiszorg geschrapt en wij vragen U of U niet met ons van mening bent dat hier sprake is van werkverdringing.
Tot slot voorzitter, waarom doen we dit alles?
Omdat we hopen 75000 euro op jaarbasis te besparen.
Maar dan moeten er nog wel 128 cliënten afzien van deze algemene voorziening en daarmee nog meer druk en belasting leggen op de mantelzorgers die sowieso al vaak overbelast zijn.
Voorzitter, GB kan met deze maatregelen niet leven en zal derhalve tegen stemmen.

Hack Hof van Twente

Hack Hof van Twente:
Laten we niet vergeten de een hack nog steeds een crimineel feit is!
De toename van hacks en datadiefstallen neemt explosieve vormen aan.
In de kamer zijn hier ook al vragen over gesteld.
Wat er gebeurd is kan en mag niet dat weet iedereen. Een kritische nood is zeker op zijn plaats maar wat betreft GB staat het niet verstoren of in gevaar brengen van het juridisch onderzoek inzake de hack van de gemeente Hof van Twente op de eerste plaats. Ook vindt Gemeente Belangen het belangrijk dat intern bij de gemeente de zaken weer zo snel mogelijk goed op orde zijn en men weer ten dienste van onze burgers goed kan functioneren.
Woensdag 24 maart was er een extra raadsvergadering n.a.v. de hack die onze gemeente heeft getroffen.
D66, SP, Groen Links en PvdA waren van mening dat het noodzakelijk was het college en in het bijzonder de burgemeester als verantwoordelijk portefeuillehouder ter verantwoording te roepen omdat zij zich zou verschuilen achter het feit dat de verschillende experts die de hack onderzoeken aangaven dat een hack iedereen kan overkomen en dat hackers binnenkomen als ze dat willen.
GB was onaangenaam verrast door deze insteek omdat de burgemeester vanaf het begin heeft verklaard bestuurlijk verantwoordelijk te zijn en van verschuilen dan ook geen sprake is.
Voor wie de raadsvergadering mbt de hack niet gevolgd heeft hierbij nogmaals de bijdrage van GB:
Voorzitter,
Het kan ons dus inderdaad allemaal overkomen en het dwingt ons om continu alert te zijn en ons bewust te zijn dat we met criminelen te maken hebben.
Want uiteindelijk is dat de kern van de zaak, criminelen dringen binnen in een systeem, zoeken mogelijkheden om anderen te schaden en zichzelf te verrijken.
Voorzitter ,
Het vanavond ter bespreking geagendeerde rapport van bevindingen maakt duidelijk dat er fouten zijn gemaakt .
Dat is een feit en staat niet ter discussie .
Dat het college daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk is ook niet.
Veel belangrijker is hoe we verder gaan en vooral hoe we de schade , zowel organisatorisch als ook financieel, kunnen beperken.
Dat is wat onze burgers willen zien en waar ze ook rechtop hebben.
En het voorliggende rapport geeft daar inzicht in, in de wijze waarop er is gereageerd op de hack en hoe met grote inzet alles op alles is gezet om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn en dat met een zo optimaal mogelijk beveiligd systeem.
Voorzitter,
Voor GB is het van groot belang dat we in het vervolg regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang, en vooral hoe het college waarborgd dat zij volledig op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken als het gaat om de veiligheid van ons systeem.
In het verlengde daarvan willen wij als raadsleden op een zelfde adequate manier geïnformeerd worden om zodoende onze controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren.
Want laten we vooral niet vergeten dat wij als gemeenteraad het hoogste orgaan zijn en dus ook hand in eigen boezem moeten steken.
Hoe ver hebben wij geinformeerd naar de beveiliging van onze systemen en daar ook op doorgevraagd?
Voorzitter,
Wij zijn inderdaad Gemeente Belangen
En wat wij van onze burgers horen is dat zij echt niet zitten te wachten op een bestuurlijke crisis maar op een snel weer optimaal draaiende organisatie.
Verder heeft iedereen er baat bij dat het juridisch proces zorgvuldig doorlopen wordt.
Voorzitter,
Een enquête zullen wij zeker niet ondersteunen ten eerste omdat wij het een te zwaar middel vinden en ten tweede omdat dit een onevenredige extra belasting is voor onze organisatie in een tijd waarin we met twee crisis te maken hebben
Een rapport van de rekenkamer is een goede manier om de zaak objectief tegen het licht te houden.

Hendrik Kottelenberg overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hendrik Kottelenberg
Hendrik was een politicus in hart en nieren. Zijn functie als raadslid Hof van Twente en daarvoor als raadslid en wethouder van Markelo heeft hij met veel toewijding en enthousiasme uitgevoerd. Met dit enthousiasme en zijn idealen in onze gedachten, zullen wij hem blijven herinneren.
Wij wensen Lidy, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en Fractie Kiesvereniging Gemeente Belangen Hof van Twente

 

Gemeente Belangen stelt vragen over verkeerssituatie Markelo

Afgelopen vrijdag diende GemeenteBelangen schriftelijke vragen in over de verkeerssituatie in Markelo.

Ze stelden de volgende vragen:
1) Is het college zich bewust van deze ‘verkeersonrust’ en hoe neemt zij in deze de regie?

2) Inwoners maken zich zorgen over de veiligheid van verkeersdeelnemers en met name wat betreft de schooljeugd die straks naar een tijdelijke huisvesting verhuist.
Worden er (voldoende) veiligheidsmaatregelen genomen?
Zo ja welke zijn dit?

3) Is hulpverleners zoals Ambulance, Brandweer en Politie duidelijk wat de alternatieve routes zijn en worden zij tijdens hun ritten niet (onverwacht) geconfronteerd met verkeersobstakels waardoor zij worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken? En zijn de aanrijdtijden nog haalbaar?

4) Kan er een communicatie komen richting inwoners waarin alle werkzaamheden en de daarbij behorende maatregelen duidelijk omschreven zijn zodat de onrust weggenomen kan worden?
Zo nee waarom niet?

Werkbezoek aan de Reggehof

Op werkbezoek bij de Reggehof. Nadat mensen van DAC de Roos ons voorzien hadden van een kopje koffie/thee en een heerlijk stuk appelgebak hebben we het nieuwe businessplan/beleidsplan bekeken. Fijn om zo met elkaar in gesprek te zijn.